Read File
  • Drakotrypa.gr
    Drakotrypa.gr
Αρχική Τα νέα μας Κοινωνικά Σελίδες από τη ληστοκρατία στην περιοχή μας - Μέρος Β'

Σελίδες από τη ληστοκρατία στην περιοχή μας - Μέρος Β'

Στο δεύτερο μέρος του μικρού αφιερώματος για τη ληστοκρατία στην περιοχή μας, η οποία συντάραξε την Ελλάδα επί ένα σχεδόν αιώνα, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την εφημερίδα ΣΚΡΙΠ της 15/6/1924, όπου ο συντάκτης της με την υπογραφή ΑΝΔΡ δημοσιεύει την απολογία του επικηρυγμένου για ληστείες Γεωργίου Αντωνάκη. 
Ο Αντωνάκης  έδρασε στις  περιοχές Αργιθέας και Τετραφυλλίας Άρτας, αλλά φαίνεται πως είχε ισχυρή παρουσία και στο Μουζάκι, αν κρίνει κανείς από τον μεγάλο αριθμό μηνύσεων που υπέβαλαν εναντίον του οι έμποροι Μουζακίου.

Το κείμενο παρουσιάζεται με την ορθογραφία της εποχής. Λόγω αδυναμίας να εμφανισθεί με το πολυτονικό σύστημα, είναι προφανής η δυσκολία να αποδοθούν σωστά ορισμένες λέξεις και φράσεις.
 

Skrip_19240615_281_x_100Aπό την ζωήν των βασιλέων των ορέων
Μια τραγική ιστορία ενός λήσταρχου - Αυτόγραφος απολογία του

Ο λήσταρχος Γεώργιος Αντωνάκης, όστις είχεν επικηρυχθεί αντί 125.000 δραχμών, παρουσιάσθη αυθορμήτως εις τον Μοίραρχον Καρδίτσης κ.Σταβάραν όστις, ως μας γράφει ο Αντωνάκης, του υπεσχέθη ότι εάν παρουσιασθή δεν θα χάση το κεφάλι του.
Ως φαίνεται από το γράψιμόν του γνωρίζει γράμματα αρκετά. Υπήρξε χωροφύλαξ. Κατετάχθη τω 1920 εις το σώμα της Χωροφυλακής. Υπηρέτησε εις το διάστημα αυτό εις Λάρισαν – Τρίκαλα και Καρδίτσαν. Εις τας 18 Δεκεμβρίου 1922 μετεφέρθη εις τα πεζικά.
Άλλ’ ας αφίσωμεν τον ίδιον να συνεχίση την ιστορίαν του, την οποίαν έχει προσυπογράψει. Την δημοσιεύομεν αυτολεξεί ως είνε γραμμένη.

Γράφει λοιπόν:

«Αγαπούσα με αγνό έρωτα την εκ του χωρίου Τριζόλο (Αργιθέας) Φωτεινήν Κατσίκη.
Πήγα στον πατέρα μου να μου δώση την ευχή του μα αυτός ηρνήθη. Οικογενειακά βάρη δεν είχα. Δύο αδελφάς μου τας είχα πανδρέψη. Αλλά έτσι του μπήκε ο σατανάς να με καταστρέψη.
Πηγαίνω στον πατέρα της αγαπημένης μου, συμφωνούμε και την στεφάνωσα. Είπα με τη σκέψι μου ότι όταν ειδή το τετελεσμένον γεγονός θα υποκύψη.
Μετ’ ολίγας ημέρας πήρα τη γυναίκα μου και πήγα στο σπίτι του πατέρα μου. Ούτε τα δάκρυα της γυναικός μου ούτε αι ικεσίαι μου ηδυνήθησαν να μαλάξουν τη σκληρή και απάνθρωπη καρδιά του.
Μας ύβρισεν και την πόρτα μας κτύπησε κατάμουτρα.
Πού να πάω; Να γυρίσω στου πεθερού μου; Μού ήρχετο προσβολή. Κατάπια τον πόνον μου και πέρνων την κλαίουσαν γυναίκα μου από το χέρι, πηγαίνω εις μιαν καλύβαν, πενήντα μέτρα μακράν της πατρικής μου οικίας.
Είχε τελείως ξεχαρβαλωθεί, κόβω κλαριά, την διορθώνω και λέγω της γυναικός μου. «Φωτεινή εδώ θα καθήσουμε. Θα δουλεύω και με την αγάπην μας θα ζούμε». Ναι μου λέει και με χαρά τρέχω στο Τριζόλο στου πενθερού μου να φέρω τα πράγματα.
Όταν εγύρισα σούρωπα, φθάνω στην καλύβα, πού καλύβα. Κομμάτια και σκόρπια εδώ κι εκεί.
Από ένα γειτονικό σπίτι έρχεται η γυναίκα μου κλαίγοντας και μου λέγει ότι ο Γεώργιος Φώτος, γαμβρός μου επ’ αδελφή, ο πατέρας μου και ο αδελφός του γαμβρού μου Κων. Φώτος πήγανε με τσεκούρια, την άρπαξαν από τα μαλλιά, την πέταξαν έξω απ’ την καλύβα και χάλασαν αυτή.
Τρέχω αλαφιασμένος με το μυαλό μου φευγάτο στου γαμβρού μου το σπίτι. Μόλις με είδανε μου ριχθήκανε και τα δύο αδέλφια με τσεκούρια. Αμυνόμενος –διότι δεν θα πήγαινα  ποτέ να σκοτώσω της αδελφής μου τον άνδρα- τυφλωμένος έσυρα το περίστροφόν μου. Τους εσκότωσα και τους δυό.

Με κηρύξανε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμάς. Γιατί; Ποιο έγκλημα έκαμα; Ελήστευσα κανένα δι' απαγωγής, τυράννησα κανένα; Επί ένα έτος και ήμισυ δεν εξήλθον από τους Δήμους Τετραφυλλίας και Αργιθέας. Ουδέποτε εκοιμήθην σε βουνό. Εγύριζα μέσα σε χωριά διασκεδάζων με όργανα δια να ξεχάσω το σκότωμα της ορφανισθείσης αδελφής μου.
Έδωσα το μερίδιόν μου της περιουσίας και χρήματα είχον. Ήθελα να παρουσιασθώ μα εφοβούμην την επανάστασιν.

Ας βρεθή ένας κάτοικος απ΄ τα 23 χωριά των δύο αυτών δήμων να πη πως ο ληστής Αντωνάκης επέτρεψε να κλαπή ένα πρόβατον, να παραπονεθή ότι εκλάπη μία κότα του και να πη ακόμα πώς ο Αντωνάκης διέταξε να σφαγή ένα αρνί για φαγοπότι και δεν το πλήρωσε αυτοστιγμεί.
Ας αρνηθούν ότι πάντρεψα παληκαρίσια είκοσι κορίτσια φτωχά με νέους πλουσίους των χωριών των. Και ζουν σήμερα ευλογούντα το όνομά μου, που βρέθηκα εις τον δρόμον των και απεκατεστάθησαν τιμημένα και ζουν σαν αρχόντισες.

Ας αρνηθούν ότι εγώ έκαμα δια των προσπαθειών μου τους δρόμους:
1)    Από χωρίου Βριστινίτσα (Δήμου Τετραφυλλίας) Λιάσκοβο μέχρι Τριζόλο, δρόμος 5 ωρών.
2)    Από Τριζόλο-Κνίσοβο       4 ωρών.
3)    Κνίσοβο-Γλογοβίτσα        1 ½ωρών
4)    Γλογοβίτσα-Μποκοβίτσα  2 ½ ωρών
5)    Μποκοβίτσα-Λιάσκοβον   4 ½ ωρών
6)    Λιάσκοβο-Βραγκιανά       4 ωρών
7)    Βραγκιανά-Σελιπιανά       4 ωρών
8)    Σελιπιανά-Αργύρη           2 ωρών
9)    Αργύρη-Στεφανιάδα        7 ωρών
10)    Στεφανιάδα-Κουμπουριανά 2 ωρών

Theofilos_Ntavelis_1855Εβοήθουν όλους τους απόρους, τα θύματα πολέμου.
Έπερνα το καλαμπόκι από τους πλουσίους και έδινα να φάνε όσοι τρώγανε μόνο χόρτα.
Ευρισκόμουνα στο Λιάσκοβο. Έρχονται και μου λένε, ένας ληστής έπιασε στο Κνίσοβο το χωριό, το γυιό του Προέδρου  Γιούση Κώτσου! (σ.σ. εσφαλμένα αναφέρεται εδώ και παρακάτω το όνομα του Γιούλη (Στέργιου) Κωτσού και ευχαριστώ τον κ.Ηλία Κωτσό για την υπόδειξή του). Ο πατέρας του έστειλε 15 χιλιάδες δραχμές για εξαγορά και τον λευθέρωσε.
Πηγαίνω στου παθόντος το σπίτι. Ρωτώ που άφησαν τα λύτρα. Τον φθάνω. Με απειλές παίρνω τις 15 χιλιάδες πίσω και τις δίδω του Γιούλη Κωτσού.
Έδωσα συνδρομάς σε εκκλησίας, έκαμα εικονοστάσι στο γεφύρι του «Κοράκου» κατόρθωσα τέλος να πείσω τους 1) Χρήστον Σκαμνιάν, 2) Βασίλειον Αρκουμάνην και 3) Αλέξ. Καραμπάν ή Χούτρο, συντρόφους μου, να παρουσιασθούν, ενώ ηδυνάμην κάλλιστα να τους σκοτώσω και να πάρω και ’γω τα κεφάλια τους να τα φέρω στην Καρδίτσα και να είμαι ελεύθερος.
Όχι, δεν έχω κακούργα ένστικτα και αν έφτασα στο σημείο να γίνω φονιάς ας με κρίνει η Δικαιοσύνη αφού εξετάση πρώτα καλά.

Το ιστορικόν μου εξέθεσα γραπτώς εις τον μοίραρχον Καρδίτσης κ.Σταβάραν. Ούτος επί τω λόγω της τιμής του της στρατιωτικής μου υπεσχέθη ότι δεν θα χάσω το κεφάλι μου και ότι είνε ορθή η σκέψις μου όπως παρουσιασθώ και εγώ καθόσον ουδέποτε διενοήθην να γίνω ληστής  ούτε στο διάστημα αυτό, παρ’ όλην την επικήρυξίν μου, προέβην εις τοιαύτας εγκληματικάς πράξεις.
Κατόπιν της ανωτέρω αναφερομένης συστάσεως του κ. μοιράρχου παρουσιάσθην την 30 Μαΐου ε.έ.

Φυλακαί Καρδίτσης της 10η Ιουλίου 1924


Αυτά αναφέρει εις την δήλωσίν του ο Γεώργιος Φωτίου Αντωνάκης ως υπογράφεται. Να τον πιστεύσωμεν;
Εν τούτοις παρ’ όλα όσα δηλοί ο νεώτερος αυτός τύπος των ληστών πληροφορούμεθα τα εξής:
Από το Μουζάκι τριάκοντα έμποροι του έχουν υποβάλλει μηνύσεις επί ληστεία.
Αλλά και οι γαμβροί τους οποίους έκαμε, ληστρικώ διατάγματι, ανέμενον την στιγμήν δια να γίνουν κατήγοροί του.
Η κοινή γνώμη εξ άλλου –ως μας γράφουν- τον θεωρεί ένοχον. Αλλ’ η Δικαιοσύνη κρίνουσα υπεράνω προλήψεων και συκοφαντιών, ας κρίνη δικαίως και ας εκδώσει την απόφασίν της.


Στο ίδιο φύλλο γίνεται αναφορά για τους φόνους των ληστών Γκαντάρα και Περικλή Παπαγεωργίου και εκφράζεται η εικασία, ότι η πασίγνωστη πλέον φωτογραφία τους την οποία παραθέσαμε στο προηγούμενο δημοσίευμα, έγινε από «πλανόδιο φωτογράφο».

Γιώργος Γούσιας
30/1/2011

(Το Α' μέρος δημοσιεύθηκε ΕΔΩ και το τέλος ΕΔΩ)

Σελίδες από τη ληστοκρατία στην περιοχή μας - Μέρος Β'


Για να σχολιάσετε το άρθρο θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι

Τα νέα μας - Κοινωνικά

Facebook Page

Αναζήτηση

Χορηγοί Ιστοσελίδας

___9
___5
___6
___8
___7

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Για να μάθετε περισσότερα για το τι είναι τα cookies και πως χρησιμοποιούνται δείτε εδώ: Πολιτική Απορρήτου.

Να δέχομαι cookies από αυτή τη σελίδα.

EU Cookie Directive Module Information